Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1 1coach.nl: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “1coach.nl” het online platform voor leiders, managers

      en ondernemers. 

1.2 Diensten: De door 1coach.nl te verlenen diensten zoals beschreven op https://1coach.nl.nl/ waaronder het verschaffen

       van toegang tot en het gebruik van alle beschikbare informatie op de online community 1coach.nl. 

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen 1coach.nl en het lid op grond waarvan

       1coach.nl aan het lid diensten verleent. 

1.5 Systeem: Toegang tot door 1coach.nl beheerde programmatuur. 


Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van 1coach.nl en op alle met

       1coach.nl gesloten overeenkomsten.

2.2 Het lid gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. 

2.3 1coach.nl is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden   

       schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere

       datum die in de bekendmaking is vermeld. 

2.4 Indien het lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de

       overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat 1coach.nl

       tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd. 


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen van 1coach.nl zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de

       aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 

3.2 De overeenkomst tussen 1coach.nl en het lid komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het

       registratieproces op de Website van 1coach.nl.nl. De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van

       betalingsgegevens door het lid via telefoon, email of schriftelijk. 

3.3 1coach.nl heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel lid te weigeren. 


Artikel 4 – Licentie
4.1 1coach.nl verleent aan het lid een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het systeem.

       Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is het lid niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren of

       op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 

4.3 Het lid mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten. 


Artikel 5 – Duur gebruikersrecht 

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt

       gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door het lid tussentijds en na afloop

       worden verlengd. 

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door het lid, opzegging dient ten minste 7

       kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail. 

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is

       hierbij leidend. 

5.4 1coach.nl en het lid zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of

       rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding

       van kosten of schade in de volgende gevallen: 

       a)  indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

        b)  Het lid (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend. 

       c)  Het lid onder curatele of bewind is gesteld, dan wel 1coach.nl haar activiteiten staakt of liquideert. 

5.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze               

       overeenkomst doorlopen: 

       a) openstaande betalingen;
       b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.


Artikel 6 – Rechten en plichten 1coach.nl
6.1 1coach.nl spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de diensten te allen          tijde beschikbaar zijn.

6.2 1coach.nl is niet betrokken bij de inhoud van de communicatie-uitingen van het lid, 1coach.nl is dan ook niet

       verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de

       afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering. 

6.3 1coach.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het systeem. 1coach.nl zal zich inspannen om

       wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van het systeem inhouden vooraf -met inachtneming van een 

       redelijke termijn- te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is. 

6.4 1coach.nl kan het systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan

       nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de

       overeenkomst. 

       Indien het lid gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met 1coach.nl. 

6.5 1coach.nl verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin de leden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van

       het systeem van 1coach.nl. Tenzij het lid aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt het lid gedurende de looptijd

       van deze overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is

       verstrekt. 

Artikel 7 – Rechten en plichten Lid 1coach.nl 

7.1 Het lid dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke

       aan het lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Het lid dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig

       mogelijk via de backoffice van 1coach.nl door te geven. 

7.2 Het lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het systeem en zal zich opstellen en gedragen conform

       hetgeen door 1coach.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal het lid bij het gebruik

       van het systeem: 

       (a)  geen gegevens plaatsen op het systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; 

       (b)  geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins       

        inbreuk maken op rechten van derden; 

        (c)  geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden; 

        (d)  niet opzettelijk virussen of andere programma's verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen             aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

        (e)  zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd 

        is; 

        (f)  niet op een zodanige wijze gebruikmaken van het systeem dat daardoor de juiste werking daarvan wordt     

        verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers kan worden toegebracht; 

        (g)  zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van)     

        toegang tot het systeem aan derden. Het lid zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheimhouden; 

        (h)  alle aanwijzingen van 1coach.nl die worden gegeven in verband met het gebruik va het systeem opvolgen. 

7.3 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst behoudt 1coach.nl zich het recht voor 

       haar verplichtingen jegens het lid op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of

       redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.2, zonder dat 1coach.nl tot enige schadevergoeding is     

        gehouden. 


Artikel 8 – Prijzen
8.1 Door 1coach.nl opgegeven prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingen of heffingen,     

        tenzij anders vermeld.

8.2 1coach.nl is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan het lid

       met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen. 

8.3 Indien het lid niet akkoord wenst te gaan met een door 1coach.nl kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is het lid

       gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te

       zeggen tegen de in de kennisgeving van 1coach.nl genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden.

       Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd. 

8.4 Het lid komt met betrekking tot de betaling van het abonnement geen beroep toe op verrekening. Het lid mag de

       betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele

       ondeugdelijkheid van de dienst. 

8.5 Indien 1coach.nl toegang tot het systeem op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om

       aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat het lid de daarvoor geldende kosten voldoet, in

       overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij 1coach.nl geldende regeling. 


Artikel 9 – Betaling
9.1 Het abonnementsbedrag wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van het abonnementsbedrag dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen

       gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, creditcard etc.). 

9.3 1coach.nl heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor            betaling zekerheid te verkrijgen. 

9.4 Indien het lid de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal het lid -zonder dat enige          ingebrekestelling nodig is- over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien het 1coach.nl-lid

        na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval

       het lid naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van

       buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in

       rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins,

       waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-. 

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst, is 1coach.nl bij gebreke van tijdige

       betaling gerechtigd de dienst op te schorten zonder jegens het lid tot enige vergoeding van kosten of schade

       gehouden te zijn. 

9.6 1coach.nl heeft te allen tijde het recht de toegang tot het systeem te ontzeggen als de betaling van de factuur na meer

       dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen. 

9.7 Het lid dient -indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren- eerst in overleg te

       treden met 1coach.nl. 


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame 

10.1 Indien het lid het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan het lid contact met 1coach.nl

       opnemen via de contactpagina op de website. Het lid krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van

       1coach.nl. 

       Indien het geschil van het lid gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk

       teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven. 

10.2 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug

       te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement -zonder kosten- stop te

        zetten. 

10.3 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van het lid niet op. 


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het systeem en met betrekking tot alles wat

       1coach.nl ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs,       

       video’s en afbeeldingen, komen toe aan 1coach.nl.

11.2 Het is het lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van

       intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen. 

11.3 Het is het lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te

       verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren. 

11.4 Het lid verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten, een niet- overdraagbaar en niet-

       exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten. 


Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

12.1 1coach.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van het lid, waaronder mede begrepen

       gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van het systeem. 

12.2 De aansprakelijkheid van 1coach.nl jegens het lid -uit welken hoofde dan ook- is beperkt tot de door het lid op grond

       van de overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment

       waarop de schade is ontstaan. 

12.3 Het lid zal 1coach.nl en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van

       aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-

       gebruiken door het lid van het systeem. 

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. 1coach.nl is niet

       aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden. 

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door

       opzet of grove schuld van 1coach.nl (hoogste leidinggevend personeel). 


Artikel 13 - Overmacht
13.1 1coach.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe

       verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: 

       a)  een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van 1coach.nl; 

       b)  onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen; 

       c)  belemmeringen als gevolg van de door het lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische 

       infrastructuur; 

       d) werkstakingen; 

       e)  brand; 

       f)  ongeval of ziekte van personeel; 

       g)  Denial of Services (DoS) aanvallen; 

       h)  door 1coach.nl onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van 1coach.nl            afhankelijk is. 

13.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft het lid het recht om de       

       overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat 1coach.nl tot enige

       vergoeding van kosten of schade is gehouden. 

13.3 Indien 1coach.nl door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de

       overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Het lid heeft in dat

       geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 


Artikel 14 – Advisering 

14.1 Alle door 1coach.nl gegeven adviezen, gedeelde kennis en door 1coach.nl verstrekte mededelingen en opgaven over 

       onder meer de eigenschappen van door 1coach.nl te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door 1coach.nl

       verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. 1coach.nl verleent daarbij geen enkele garantie. 

14.2 Voor enige directe of indirecte schade -in welke vorm en uit welke hoofde dan ook- voortvloeiende uit

       informatieverstrekking en/of advisering door 1coach.nl is 1coach.nl niet aansprakelijk. Het lid vrijwaart 1coach.nl tegen

       alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van het lid. 


Artikel 15 – Privacy 

15.1 1coach.nl respecteert de privacy van het lid. 1coach.nl zal de persoonsgegevens van het lid verwerken in

       overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van 1coach.nl is

       in te zien. 

        Het 1coach.nl-lid stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens. 


Artikel 16 – Toepasselijk recht
16.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij

        uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomst tussen

        partijen. 

16.3 Het lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke

       toestemming van 1coach.nl aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar het lid onderdeel van

       is moet worden verstaan, over te dragen. 1coach.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst

       over te dragen aan derden. Het lid verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht. 

16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de

        overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de       

        nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige             c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.